کوردی | العربية | English
پۆلێن
نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 534
هه‌ولێر 2018-2019 250
سلێمانى 2018-2019 194
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 13
دهۆك 2018-2019 77

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 82,900
هه‌ولێر 2018-2019 33,283
سلێمانى 2018-2019 29,849
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 1,980
دهۆك 2018-2019 17,788

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 6,557
هه‌ولێر 2018-2019 2,310
سلێمانى 2018-2019 2,656
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 214
دهۆك 2018-2019 1,377

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 5,757
هه‌ولێر 2018-2019 2,139
سلێمانى 2018-2019 1,912
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 133
دهۆك 2018-2019 1,573

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 1,609,268
هه‌ولێر 2018-2019 581,507
سلێمانى 2018-2019 521,261
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 25,061
دهۆك 2018-2019 481,439

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 114,853
هه‌ولێر 2018-2019 39,835
سلێمانى 2018-2019 45,120
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 3,745
دهۆك 2018-2019 26,153
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى په‌روه‌رده‌
خوێندنى باڵا كه‌رتى حكومى

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 14
هه‌ولێر 2019-2020 5
سلێمانى 2019-2020 5
دهوك 2019-2020 3
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 1

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 116
هه‌ولێر 2019-2020 33
سلێمانى 2019-2020 46
دهۆك 2019-2020 31
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 6

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 9,260
هه‌ولێر 2019-2020 3,891
سلێمانى 2019-2020 2,965
دهۆك 2019-2020 2,252
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 152

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 114,071
هه‌ولێر 2019-2020 39,470
دهۆك 2019-2020 38,236
سلێمانى 2019-2020 33,338
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 3,027

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 24
هه‌ولێر 2019-2020 8
سلێمانى 2019-2020 8
دهوك 2019-2020 8
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 -

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 893
هه‌ولێر 2019-2020 428
سلێمانى 2019-2020 276
دهۆك 2019-2020 189
هه ڵه‌بجه‌‌ 2019-2020 -

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 23,351
هه‌ولێر 2019-2020 9,583
سلێمانى 2019-2020 7,894
دهۆك 2019-2020 5,874
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 -
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى خويندنى باڵا

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 239,000
هه‌ولێر 2018 211,000
سلێمانى 2018 234,000
دهۆك 2018 199,000

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 1,293,000
هه‌ولێر 2018 1,118,000
سلێمانى 2018 1,233,000
دهۆك 2018 1,377,000

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 5.46
هه‌ولێر 2018 6.7
سلێمانى 2018 4.46
دهۆك 2018 8.6
سه‌رچاوه‌: رووپێوى SWIFT ساڵى 2018

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 133
هه‌ولێر 2020 50
سلێمانى 2020 58
دهۆك 2020 22
هه‌له‌بجه‌ 2020 3

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 915
هه‌ولێر 2020 283
سلێمانى 2020 414
دهۆك 2020 175
هه‌له‌بجه‌ 2020 43

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 11
هه‌ولێر 2020 13
سلێمانى 2020 12
دهۆك 2020 6
هه‌له‌بجه‌ 2020 9

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 4
هه‌ولێر 2020 6
سلێمانى 2020 4
دهۆك 2020 2
هه‌له‌بجه‌ 2020 2

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 1.6
هه‌ولێر 2020 1.7
سلێمانى 2020 1.8
دهۆك 2020 1.2
هه‌له‌بجه‌ 2020 1.4

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 3
هه‌ولێر 2020 4
سلێمانى 2020 3
دهۆك 2020 1
هه‌له‌بجه‌ 2020 2

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 17
هه‌ولێر 2020 21
سليمانى 2020 15
دهۆك 2020 14
هه‌له‌بجه‌ 2020 4

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 2
هه‌ولێر 2020 3
سلێمانى 2020 2
دهۆك 2020 1
هه‌له‌بجه‌ 2020 1

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 14
هه‌ولێر 2020 9
سلێمانى 2020 28
دهۆك 2020 4
هه‌له‌بجه‌ 2020 21

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 99.5
هه‌ولێر 2020 99.6
سلێمانى 2020 99.7
دهۆك 2020 99.3
هه‌له‌بجه‌ 2020 99.3

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 0.5
هه‌ولير 2020 0.4
سلێمانى 2020 0.3
دهۆك 2020 0.7
هه‌له‌بجه‌ 2020 0.7

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 93.6
هه‌ولێر 2020 86.8
سليمانى 2020 96.2
دهۆك 2020 99.6
هه‌له‌بجه‌ 2020 100.0

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 6.9
هه‌ولێر 2020 13.6
سلێمانى 2020 4.1
دهۆك 2020 1.1
هه‌له‌بجه‌ 2020 0.0

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌ريمى كوردستان 2020 58.9
هه‌ولير 2020 58.3
سلێمانى 2020 48.0
دهۆك 2020 75.2
هه‌له‌بجه‌ 2020 57.4

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 41.2
هه‌ولير 2020 41.8
سلێمانى 2020 51.7
دهۆك 2020 25.6
هه‌له‌بجه‌ 2020 43.3

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 16
هه‌ولێر 2020 12
سلێمانى 2020 8
دهۆك 2020 32
هه‌له‌بجه‌ 2020 0
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى ته‌ندروستى

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 15
هه‌ولێر 2018 15
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 22

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 17
هه‌ولێر 2018 18
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 26

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 37.5
هه‌ولێر 2018 46.6
سلێمانى 2018 46.5
دهۆك 2018 1.5
سه‌رچاوه‌: رووپێوى هێشوويى فره‌ نيشانده‌ر 2018 (MICS6)

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
نێر 2020 3,098,801
مێ 2020 3,072,282
شارنشين 2020 5,022,603
گوندنشين 2020 1,148,480
رێژه‌ى گه‌شه‌ 2020 2.2
كۆ 2020 6,171,083

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 132
هه‌ولێر 2020 152
سلێمانى 2020 107
دهۆك 2020 150
هه‌ڵه‌بجه‌ 2020 130

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
كۆى له‌دايكبووان 2020 148,169
كۆى مردووان 2020 23,921

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
نێر 2020 73.9
مێ 2020 76.8
كۆ 2020 75.4

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
خێزان
كه‌مپ تشرينى يه‌كه‌م 2021 22,272
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ تشرينى يه‌كه‌م 2021 49,822
كۆى گشتى تشرينى يه‌كه‌م 2021 72,094
تاكه‌ كه‌س
كه‌مپ تشرينى يه‌كه‌م 2021 95,512
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ تشرينى يه‌كه‌م 2021 148,884
كۆى گشتى تشرينى يه‌كه‌م 2021 244,396
سه‌رچاوه‌: UNHCR

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
سوريا تشرينى يه‌كه‌م 2021 244,396
ئيران تشرينى يه‌كه‌م 2021 9,858
توركيا تشرينى يه‌كه‌م 2021 8,610
فه‌له‌ستين تشرينى يه‌كه‌م 2021 752
سودان تشرينى يه‌كه‌م 2021 13
هيتر تشرينى يه‌كه‌م 2021 167
كۆ تشرينى يه‌كه‌م 2021 263,796
سه‌رچاوه: ‌UNHCR

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
خێزان
كه‌مپ ئاب 2021 34,680
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ ئاب 2021 81,682
كۆى گشتى ئاب 2021 116,362
سه‌رچاوه‌ : JCC
تاكه‌ كه‌س
كه‌مپ ئاب 2021 174,145
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ ئاب 2021 490,092
كۆى گشتى ئاب 2021 664,237
سه‌رچاوه‌ : JCC

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
خێزان
پێش حوزه‌يرانى 2014 ئاب 2019 5.42
دواى حوزه‌يرانى 2014 ئاب 2019 94.58
كۆى گشتى ئاب 2019 100.00
سه‌رچاوه‌: IOM

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
خێزان
كه‌مپ ئه‌يلول 2021 0
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ ئه‌يلول 2021 28,025
كۆى گشتى ئه‌يلول 2021 28,025
سه‌رچاوه‌:IOM
تاكه‌كه‌س
كه‌مپ ئه‌يلول 2021 0
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ ئه‌يلول 2021 168,150
كۆى گشتى ئه‌يلول 2021 168,150
سه‌رچاوه‌:IOM

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
پێش حوزه‌يرانى 2014 ئه‌يلول 2021 0
دواى حوزه‌يرانى 2014 ئه‌يلول 2021 28,025
كۆى گشتى ئه‌يلول 2021 28,025
سه‌رچاوه‌:IOM
تاكه‌كه‌س
پێش حوزه‌يرانى 2014 ئه‌يلول 2021 0
پێش حوزه‌يرانى 2014 ئه‌يلول 2021 168,150
كۆى گشتى ئه‌يلول 2021 168,150
سه‌رچاوه‌:IOM

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
به‌شداربووان له‌ هێزى كار/ كۆ 2017 37.8
به‌شداربووان له‌ هێزى كار/ نێر 2017 62.6
به‌شداربووان له‌ هێزى كار/ مێ 2017 13.3
رێژه‌ى بێكارى له‌ هه‌رێمى كوردستان/ كۆ 2018 9
رێژه‌ى بێكارى له‌ هه‌رێمى كوردستان/ نێر 2017 8.1
رێژه‌ى بێكارى له‌ هه‌رێمى كوردستان/ مێ 2017 20.1
رێژه‌ى بێكارى له‌ پارێزگاى هه‌ولێر 2017 9.2
رێژه‌ى بێكارى له‌ پارێزگاى سلێمانى 2017 9.4
رێژه‌ى بێكارى له‌ پارێزگاى دهۆك 2017 13.8

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
دامه‌زراوه‌ پیشه‌سازیه‌ گه‌وره‌كان 2018 119
دامه‌زراوه‌ پیشه‌سازیه‌ مام ناوه‌ندیه‌كان 2018 421
دامه‌زراوه‌ پیشه‌سازیه‌ بچوكه‌كان 2013 10,387
كانگاكان بۆ كه‌رتى تايبه‌ت 2014 487

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌كان 2013 10,387
ژماره‌ى كرێكاران 2013 33,861
كرێى و زێده‌كى كرێكاران 2012 (650,7) ملیون دینار
به‌هاى فرۆشتن 2013 (1,135,761) ملیار دینار
پێداویستیه‌كان به‌هاى 2013 (650,700) ملیار دینار

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌رى چاندراوى برنج له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم** 2019 24,596
به‌رهه‌مى برنج له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن** 2019 19,453
رووبه‌رى چاندراوى گه‌نم له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم* 2018-2019 3,304,047
به‌رهه‌مى گه‌نم له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن* 2018-2019 2,426,962
تێچووى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى گه‌نمى دێمى (1000 دينار)* 2016-2017 121
برشتى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى گه‌نم (كگم/دۆنم)* 2018-2019 734,5
ژماره‌ى جووتياران بۆ چاندنى به‌روبوومى زستانه‌ له‌هه‌رێمى كوردستان* 2016-2017 68,704
ژماره‌ى ئامێره‌كانى كشتوكاڵى له‌هه‌رێمى كوردستان**(تراكتۆر) 2015 16,592
ژماره‌ى ئامێره‌كانى كشتوكاڵى له‌هه‌رێمى كوردستان**(ده‌راسه‌) 2015 1,251
ژماره‌ى جووتياران بۆچاندنى به‌روبوومى هاوينه‌ له‌هه‌رێمى كوردستان* 2013 23,160
رووبه‌رى چاندراوى به‌روبوومى هاوينه‌ له 19 بابه‌تى چاندراودا له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم* 2013 245,604
سه‌رچاوه‌:
*: ده‌سته‌ى ئامارى هه‌رێم
**: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى كێڵگه‌كانى په‌له‌وه‌ر 2019 1,544
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى هه‌ڵهێنه‌رى په‌له‌وه‌ر 2019 46
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى به‌خێوكردنى مه‌ڕ و بزن 2019 72
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى به‌خێوكردنى مانگاى شير 2019 73
ژماره‌ى مانگا (سه‌ر) 2019 329,740
ژماره‌ى مه‌ڕ (سه‌ر) 2019 3,354,699
ژماره‌ى بزن (سه‌ر) 2019 1,225,083
ژماره‌ى كارگه‌كانى ئاليك 2019 35
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى قه‌ڵه‌وكردنى گۆلك 2019 59
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى قه‌له‌وكردنى به‌رخ 2019 6
به‌رهه‌مى گۆشتى سپى(گۆشتى مريشك)/تۆن 2017 108,000
به‌رهه‌مى گۆشتى سوور/تۆن 2018 85,000
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى مريشكى هێلكه‌ى خواردن 2019 12
هێلكه‌ى خواردن/هێلكه‌ 2018 10,638,150,000
به‌رهه‌مى ئاليك/تۆن 2017 856,275
پرۆژه‌كانى سامانى ماسى له‌هه‌رێمى كوردستان 2019 393

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019 7,200
هه‌ولێر 2019 2,800
سلێمانى 2019 1850
دهۆك 2019 1,670
ئيداره‌ى راپه‌رين 2019 410
ئيداره‌ى گه‌رميان 2019 470

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
  رووبه‌رى زه‌وى شياوى كشتوكاڵى دێمى/ هێكتار 2021 1,368,388
  رووبه‌رى زه‌وى شياوى كشتوكاڵى به‌راو/ هێكتار 2021 328,428
  رووبه‌رى زه‌وى ناشياو بۆ كشتوكاڵ / هێكتار 2021 2,754,608
  رووبه‌رى دارستانى سروشتى/ دۆنم 2020 2,507,521
  رووبه‌رى دارستانى ده‌ستكرد/ دۆنم 2021 35,472
  رووبه‌رى پاوانى سروشتى/ دۆنم 2020 6,937,769
  رووبه‌رى باخدارى دێمى / دۆنم 2021 139,967
  رووبه‌رى باخدارى به‌راو/ دۆنم 2021 121,597
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى كوشتارگه‌ 2019 39
ژماره‌ى كوشتارگه‌ى گۆشتى سوور 2019 31
ژماره‌ى كوشتارگه‌ى په‌له‌وه‌ر 2019 8
ژماره‌ى كوشتارگه‌ى كه‌ مۆله‌تى ته‌ندروستى هه‌یه 2017 12
ژماره‌ى كوشتارگه‌ى كه‌ مۆله‌تى ژینگه‌ى هه‌یه 2017 11
پاشماوه‌ى شل به‌گشتى /م3 له‌ساڵێك 2013 195,142
پاشماوه‌ى شل له‌كوشتارگه‌ى گوشتى سوور/م3 له‌ساڵيك 2013 119,246
پاشماوه‌ى شل له‌كوشتارگه‌ى په‌له‌وه‌ر/م3 له‌ساڵێك 2013 75,896

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019 7,200
هه‌ولێر 2019 2,800
سلێمانى 2019 1,850
دهۆك 2019 1,670
ئيداره‌ى راپه‌رين 2019 410
ئيداره‌ى گه‌رميان 2019 470

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى موَله‌تى بینا له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2019 11,614
تێكرایى رِووبه‌رى گشتى یه‌ك پارچه‌ زه‌وى له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2019 288.6
تێكرایى رِووبه‌رى گشتى یه‌ك پارچه‌ زه‌وى ئاوه‌دانكراو له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2019 321.7
خه‌رجى تێچووى یه‌ك (م2) به‌ دینار له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2019 270,531
رِووبه‌رى گشتى زه‌وى ته‌رخانكراو به‌مه‌تر له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2019 3,352,000
رِووبه‌رى زه‌وى ئاوه‌دانكراو له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم به‌ م2 2019 3,736,753
پاره‌ى گشتى خه‌ملێنراو به‌پێى كه‌ره‌سته‌ى به‌كارهێنراو له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم به‌ مليارد دینار 2019 1.112,000,000

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
كۆی گشتی گه‌شتیاره‌ گوێزراوه‌كان 2019 3,384,704
ژماره‌ی گه‌شتیاره‌كانی هاتوو 2019 2,166,701
ژماره‌ی گه‌شتیاره‌كانی رۆیشتوو 2019 1,218,003
ژماره‌ی فرۆكه‌كانی هاتوو 2019 9,399
ژماره‌ی فرۆكه‌كانی رۆیشتوو 2019 9,734
ژماره‌ی گه‌شته‌ ئاسمانییه‌كان (هاتوو-رۆیشتوو) 2019 18,773
بری كه‌ل و په‌لی گوازراوه به‌(ته‌ن) 2019 37,409

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى تۆماركراو له‌ هه‌رێمى كوردستان 2018 127,088
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى تايبه‌ت 2018 113,038
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى كرێ 2018 2,534
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى بارهه‌ڵگر 2018 11,516

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى رووداوه‌كانى رێگا 2018 4,476
ژماره‌ى مردووان 2018 705
ژماره‌ى برينداربووان 2018 5,174
ژماره‌ى روداوه‌كانى مردن 2018 569
ژماره‌ى روداوه‌كانى بێ مردن 2018 3,907

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى كۆمپانياكانى گه‌شت و گوزار 2013 269
ژماره‌ى كارمه‌نده‌كانى كۆمپانياكانى گه‌شت و گوزار 2013 874
ژماره‌ى گه‌شتياره‌ گوێزراوه‌كان 2013 358,299
ژماره‌ى گه‌شتيارى ناوخۆيى 2013 5,245
ژماره‌ى گه‌شتيارى نيوده‌وڵه‌تى 2013 353,054

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى ئوتێل 2016 370
ژماره‌ى موتێل يان شووقه‌ 2016 176
ژماره‌ى كۆمه‌ڵگاى گه‌شتیارى 2016 31
كۆ 2016 577
ژماره‌ى كاركه‌ران له‌یه‌كه‌ گه‌شتیاریيه‌كان 2016 4,823
به‌هاى كرێ و يارمه‌تيه‌كانى كاركه‌رانى كاركردوو (مليار دينار) 2016 33.9
ژماره‌ى ژوورى ميوان له‌يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان 2016 18,417
ژماره‌ى ميوان له‌ يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان 2016 1,238,438
ژماره‌ى شه‌وانى مانه‌وه‌ى ميوان له‌ يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان 2016 3,739,029
كۆى داهاتى يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان (مليار دينار) 2016 204.6
خه‌رجيه‌كانى كاڵاو خزمه‌تگوزارى و هيتر له‌ يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان (مليار دينار) 2016 82.6
ژماره‌ى يه‌كه‌ گه‌شتياريه‌كان كه‌ موڵكن 2016 197
ژماره‌ى يه‌كه‌ گه‌شتياريه‌كان كه‌ به‌كرێ يه‌ 2016 351
ژماره‌ى يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان كه‌ مساته‌حه‌ن 2016 28

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌كانى ئاڵوگۆرى دراو و گۆرینه‌وه‌ى 2013 439
ژماره‌ى كاركه‌رانى دامه‌زراوه‌كانى ئاڵوگۆرى دراو و گۆرينه‌وه‌ى 2013 1,164
به‌هاى مووچه‌ و يارمه‌تيه‌كانى كاركه‌رانى دامه‌زراوه‌كانى ئاڵوگۆرى دراو و گۆرينه‌وه‌ى (هه‌زار دينار) 2013 4,522,670
به‌هاى خه‌رجييه‌كانى كاڵاو خزمه‌تگوزارييه‌كان و ئاڵوگۆر و هيتر (هه‌زار دينار) 2013 3,341,139
به‌هاى داهاتى دامه‌زراوه‌كانى ئاڵوگۆرى دراو و گۆرينه‌وه‌ى (هه‌زار دينار) 2013 22,754,839
رێژه‌ى دامه‌زراوه‌كانى هه‌رێم به‌راورد به‌ رێژه‌ى دامه‌زراوه‌كانى عێراق 2013 53.2
به‌هاى سه‌رمايه‌ى وه‌به‌رهێنه‌ران ( به‌هه‌زار دينار) 2013 414,063,000
خه‌رجى دامه‌زراوه‌كانى ئاڵوگۆرى دراو (به‌هه‌زار دينار) 2013 3,133,412

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌كانى هه‌بوو له‌چالاكى خواردن و خواردنه‌وه‌ 2013 5,815
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌كانى كاركردوو له‌چالاكى خواردن و خواردنه‌وه‌ 2013 3,913
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌كانى راگيراو له‌كاركردن به‌شێوه‌يه‌كى كاتى 2013 1,902
ژماره‌ى كاركه‌ران له‌دامه‌زراوه‌كانى خواردن و خواردنه‌وه‌ 2013 27,144
به‌هاى موچه‌ و يارمه‌تيه‌كانى كاركه‌رانى دامه‌زراوه‌كانى خواردن و خواردنه‌وه‌ (هه‌زار دينار) 2013 254,122,017
كۆى به‌هاى داهاتى دامه‌زراوه‌كانى خواردن و خواردنه‌وه‌ (هه‌زار دينار) 2013 1,413,863,964
به‌هاى خه‌رجيه‌كانى كاڵا و خزمه‌تگوزاريه‌كان و ئاڵوگۆرييه‌كان و هيتر له‌دامه‌زراوه‌كانى خواردن و خواردنه‌وه‌ (هه‌زار دينار) 2013 698,690,753
به‌هاى سه‌رمايه‌ى وه‌به‌رهێنه‌رى به‌كارهاتوو له‌دامه‌زراوه‌كانى خواردن و خواردنه‌وه‌ (هه‌زار دينار) 2013 296,093,363
قه‌باره‌ى پاشه‌رۆى ره‌قه‌كان له‌دامه‌زراوه‌كانى خواردن و خواردنه‌وه‌ (كغم) 2013 864,424
قه‌باره‌ى پاشه‌رۆى شله‌مه‌نيه‌كانى دامه‌زراوه‌كانى خواردن و خواردنه‌وه‌ (ليتر) 2013 206,716
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌كان كه‌پابه‌ندن به‌ رێنماييه‌كانى وه‌زاره‌تى ته‌ندروستى 2013 5,803
سه‌رمايه‌ى به‌كارهاتووى دامه‌زراوه‌كانى خواردن و خواردنه‌وه‌ ( به‌هه‌زار دينار ) 2013 329,593,119
رێژه‌ى هه‌بوونى قه‌باره‌ى پاشه‌ڕۆى دامه‌زراوه‌كانى خواردن و خواردنه‌وه‌ ( ره‌قه‌كان ) 2013 82.23
رێژه‌ى هه‌بوونى قه‌باره‌ى پاشه‌ڕۆى دامه‌زراوه‌كانى خواردن و خواردنه‌وه‌ ( شله‌مه‌نيه‌كان ) 2013 17.7
نێوه‌ندى رێژه‌ى دامه‌زراوه‌كانى خواردن و خواردنه‌وه‌ كه‌ پابه‌ند نه‌بوونه‌ به‌داواكاريه‌كانى وه‌زاره‌تى ته‌ندروستى 2013 0.7
نێوه‌ندى رێژه‌ى دامه‌زراوه‌كانى خواردن و خواردنه‌وه‌ كه‌ پابه‌ندبوون به‌ داواكارييه‌كانى وه‌زاره‌تى ته‌ندروستى 2013 99.3

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌كانى شوێنه‌ بازرگانيه‌كان به‌كۆ و تاك 2013 90,824
ژماره‌ى كارمه‌ندان له‌شوێنه‌ بازرگانيه‌كان 2013 171,646
كرێ و به‌خشينى كارمه‌ندانى به‌كرێ (به‌هه‌زار دينار) 2013 272,765,118
داهاتى شوێنه‌ بازرگانيه‌كان به‌تاك و به‌كۆ (به‌هه‌زار دينار) 2013 3,373,066,333
خه‌رجيه‌كانى شوێنه‌ بازرگانيه‌كان به‌تاك و به‌كۆ (به‌هه‌زار دينار ) 2013 924,177,149

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى فرۆشياره‌ گه‌رۆكه‌كان له‌هه‌رێم 2013 2,842
ژماره‌ى كاركه‌رانى كاركردوو له‌يه‌كه‌ گه‌رۆكه‌كان له‌ره‌گه‌زى نێر 2013 3,453
ژماره‌ى كاركه‌رانى كاركردوو له‌يه‌كه‌ گه‌رۆكه‌كان له‌ره‌گه‌زى مێ 2013 22
به‌هاى موچه‌ و يارمه‌تيه‌كانى مانگانه‌ى كاركه‌ران له‌يه‌كه‌ گه‌رۆكه‌كان (هه‌زار دينار) 2013 65,955
به‌هاى پێداويستييه‌كانى كاڵاو خزمه‌تگوزارييه‌كان و خه‌رجييه‌كانى ترى مانگانه‌ (هه‌زار دينار) 2013 304,606
به‌هاى داهاتى مانگانه‌ له‌ يه‌كه‌ گه‌رۆكه‌كان له‌هه‌رێم (هه‌زار دينار) 2013 2,841,359
به‌هاى سه‌رمايه‌ى به‌كارهاتوو له‌يه‌كه‌ گه‌رۆكه‌كان (هه‌زار دينار) 2013 8,565,663
رێژه‌ى سه‌دى يه‌كه‌ گه‌رۆكه‌كان كه‌ شوێنى كاريان جێگيره‌ 2013 77.7
رێژه‌ى سه‌دى يه‌كه‌ گه‌رۆكه‌كان كه‌ شوێنى كاريان ناجێگيره‌ 2013 22.3
رێژه‌ى سه‌دى فرۆشياره‌ گه‌رۆكه‌كان كه‌ مۆبايل به‌كاردێنن بۆ كاره‌كانيان 2013 37.8
ريژه‌ى دابه‌شكردنى يه‌كه‌گه‌ڕۆكه‌كان به‌پێ ى جۆرى كه‌ره‌سته‌ى فرۆشراوى تازه‌ 2013 95.6
رێژه‌ى دابه‌شكردنى يه‌كه‌گه‌ڕۆكه‌كان به‌پێ ى جۆرى كه‌ره‌سته‌ى فرۆشراوى كۆنه‌ 2013 5.0
ژماره‌ى كارمه‌ندانى يه‌كه‌گه‌ڕۆكه‌كانى بێ كرێ 2013 3,308
ژماره‌ى كارمه‌نده‌كانى يه‌كه‌گه‌ڕۆكه‌كانى به‌كرێ 2013 167
خه‌رجيه‌كانى يه‌كه‌گه‌ڕۆكه‌كان (به‌هه‌زار دينار) 2013 367,900

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) 2020 46861.41
ژماره‌ی قه‌زاكان 2020 33
ژماره‌ى ناحیه‌كان 2020 138

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) 2020 14872.68
ژماره‌ی قه‌زاكان 2020 10
ژماره‌ى ناحیه‌كان 2020 46

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) 2020 10955.91
ژماره‌ی قه‌زاكان 2020 7
ژماره‌ى ناحیه‌كان 2020 31

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) 2020 20143.9
ژماره‌ی قه‌زاكان 2020 15
ژماره‌ى ناحیه‌كان 2020 57

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) 2020 888.915
ژماره‌ی قه‌زاكان 2020 1
ژماره‌ى ناحیه‌كان 2020 4

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2019 (2012=100) 2019 95.7
تێکراى هەڵاوسان لە ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2019(2012=100) 2019 -%4.3
تێکرایی هەڵاوسان لە ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2019 بەراورد بە 2018 2019 %0.9
ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2018 (2012=100) 2018 94.9
تێکرایی هەڵاوسان لە ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2018 (2012=100) 2018 -%5.1
تێکرایی هەڵاوسان لە ژمارەى پێوانەىى نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2018 بەراورد بە 2017 2018 %0.9
ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2017 (100=2012) 2017 %94.0
تێكراى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2017 (100=2012) 2017 %6.0-
تێكراى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2017 به‌راورد به‌ 2016 2017 %2.8-
ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2016 (100=2012) 2016 96.8
تێكراى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌يى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2016 (100=2012) 2016 %3.2-
تێكراى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌يى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2016 به‌راورد به‌ 2015 2016 %5.1-
ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2015 (100=2012) 2015 102.2
تێكرايى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌يى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2015 (100=2012) 2015 %2.0
ژماره‌ى پێوانه‌یی نرخه‌كانی به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمی كوردستان 2015(100= 2007 ) 2015 150.1
تێكراى هه‌ڵاوسانی له‌ژماره‌ى پێوانه‌یی نرخه‌كانی به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمی كوردستان 2015 به‌راورد به‌ 2014 2015 %0.7
ژماره‌ى پێوانه‌یی نرخه‌كانی به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمی كوردستان 2014 ( 100= 2007 ) 2014 148.9
تێكراى هه‌ڵاوسانی له‌ژماره‌ى پێوانه‌یی نرخه‌كانی به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمی كوردستان 2014 به‌راورد به‌ 2013 2014 %4
ژماره‌ى پێوانه‌یی نرخه‌كانی به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمی كوردستان 2013( 100= 2007 ) 2013 143.3
تێكراى هه‌ڵاوسانی له‌ژماره‌ى پێوانه‌یی نرخه‌كانی به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمی كوردستان 2013 به‌راورد به‌ 2012 2013 %2.9