کوردی | العربية | English
پۆلێن
ته‌ندروستی
نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 133
هه‌ولێر 2020 50
سلێمانى 2020 58
دهۆك 2020 22
هه‌له‌بجه‌ 2020 3

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 915
هه‌ولێر 2020 283
سلێمانى 2020 414
دهۆك 2020 175
هه‌له‌بجه‌ 2020 43

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 11
هه‌ولێر 2020 13
سلێمانى 2020 12
دهۆك 2020 6
هه‌له‌بجه‌ 2020 9

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 4
هه‌ولێر 2020 6
سلێمانى 2020 4
دهۆك 2020 2
هه‌له‌بجه‌ 2020 2

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 1.6
هه‌ولێر 2020 1.7
سلێمانى 2020 1.8
دهۆك 2020 1.2
هه‌له‌بجه‌ 2020 1.4

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 3
هه‌ولێر 2020 4
سلێمانى 2020 3
دهۆك 2020 1
هه‌له‌بجه‌ 2020 2

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 17
هه‌ولێر 2020 21
سليمانى 2020 15
دهۆك 2020 14
هه‌له‌بجه‌ 2020 4

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 2
هه‌ولێر 2020 3
سلێمانى 2020 2
دهۆك 2020 1
هه‌له‌بجه‌ 2020 1

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 14
هه‌ولێر 2020 9
سلێمانى 2020 28
دهۆك 2020 4
هه‌له‌بجه‌ 2020 21

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 99.5
هه‌ولێر 2020 99.6
سلێمانى 2020 99.7
دهۆك 2020 99.3
هه‌له‌بجه‌ 2020 99.3

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 0.5
هه‌ولير 2020 0.4
سلێمانى 2020 0.3
دهۆك 2020 0.7
هه‌له‌بجه‌ 2020 0.7

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 93.6
هه‌ولێر 2020 86.8
سليمانى 2020 96.2
دهۆك 2020 99.6
هه‌له‌بجه‌ 2020 100.0

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 6.9
هه‌ولێر 2020 13.6
سلێمانى 2020 4.1
دهۆك 2020 1.1
هه‌له‌بجه‌ 2020 0.0

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌ريمى كوردستان 2020 58.9
هه‌ولير 2020 58.3
سلێمانى 2020 48.0
دهۆك 2020 75.2
هه‌له‌بجه‌ 2020 57.4

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 41.2
هه‌ولير 2020 41.8
سلێمانى 2020 51.7
دهۆك 2020 25.6
هه‌له‌بجه‌ 2020 43.3

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 16
هه‌ولێر 2020 12
سلێمانى 2020 8
دهۆك 2020 32
هه‌له‌بجه‌ 2020 0
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى ته‌ندروستى

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 15
هه‌ولێر 2018 15
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 22

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 17
هه‌ولێر 2018 18
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 26

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 37.5
هه‌ولێر 2018 46.6
سلێمانى 2018 46.5
دهۆك 2018 1.5
سه‌رچاوه‌: رووپێوى هێشوويى فره‌ نيشانده‌ر 2018 (MICS6)